Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, OÚ Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie

OU-GA-OSZP-2023/000674-018

Územný plán obce Pusté Úľany – Zmeny a doplnky č.5

Vyvesené dňa: 6.7.2023

Zvesené dňa: 21.7.2023