Rozhodnutie OÚ Trnava, určenie lesného celku s názvom Galanta – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov určuje lesný celok s názvom „Galanta“, ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy. Vonkajšia hranica takto určenej územne ucelenej časti je vymedzená súradnicami lomových bodov, ktorých súpis spolu s mapovými podkladmi je uložený na Okresnom úrade Trnava, odbore opravných prostriedkov, referáte lesného hospodárstva, a v informačnom systéme lesného hospodárstva, vedeného podľa § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Kompletný dokument nájdete v prílohe nižšie.

Vyvesené dňa: 18.9.2023

Zvesené dňa: 3.10.2023