Rozhodnutie OÚ Galanta – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

OU-GA-OSZP-2023/004858/OV/NE

Vyvesené dňa: 11.8.2023

Zvesené dňa: 26.8.2023