Rozhodnutie OÚ Galanta – odbor starostlivosti o životné prostredie

Č.s.: OU-GA-OSZP-2023/014153-017