Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2015 – 2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Abrahám (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie rokov 2015 – 2020. Je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami stanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR ako aj s cieľmi a prioritami stanovenými v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015.