Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Abrahám – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Abrahám, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne

od 16. novembra 2023 do 15. decembra 2023 vrátane,

bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Abrahám.

Návrh Zmien a doplnkov 03/2023 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Abrahám.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená k verejnému nahliadnutiu v uvedenej 30 dňovej zákonnej lehote:
– na Obecnom úrade v Abrahám – v tlačenej listinnej forme,
– na webovej stránke obce ( www. abraham.sk ) – v digitálnej forme,
– na CUET-e (Centrálna úradná elektronická tabuľa) – v digitálnej forme.

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 podať pripomienky a stanoviská v písomnej forme na Obecný úrad v Abraháme v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

Prílohy

Vyvesené dňa: 15.11.2023

Zvesené dňa: 16.12.2023