Prenosná volebná schránka na požiadanie

Obecný úrad v Abraháme oznamuje voličom, ktorí sa v deň konania
Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v sobotu 30.9.2023
nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov,
že majú právo požiadať volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej
miestnosti v podobe prenosnej volebnej schránky. O prenosnú volebnú
schránku je nutné požiadať telefonicky na tel. čísle 0911 875 757 alebo počas
volebného dňa okrskovú volebnú komisiu.
O prenosnú volebnú schránku môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom
v našej obci.