Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

29.1.2019 /v utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie investičnej akcie – dielne v ZŠ Michala Tareka v Abraháme
6. Prejednanie a schválenie nákupu nového pracovného motorového vozidla.
7. Rôzne
8. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Vaša účasť je nutná.