Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční

dňa 22.11.2017 / v stredu/ o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie a schválenie zmluvy o spolupráci s obcou Balatonederics
 6. Schválenie čerpania rozpočtu za III.Q 2017
 7. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na r. 2018
 8. Prejednanie a schválenie sadzobníka poplatkov obce na r. 2018
 9. Prejednanie a schválenie prípravy návrhu zmeny UP obce
 10. Prejednanie navrhovaného etického kódexu Abrahámskych novín
 11. Rôzne
 12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver