Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.6.2022

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZVOLÁVAM zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa:

8.6.2022 /v stredu/ 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Starosta obce