Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.2.2020

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

27.2.2020 /vo štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme