Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2019

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

23.4.2019 /v utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
 6. Odvolanie súčasného zástupcu starostu obce
 7. Zloženie sľubu poslanca OZ nasledujúceho náhradníka
 8. Vymenovanie nového zástupcu starostu obce
 9. Vymenovanie druhého sobášiaceho
 10. Návrh na schválenie nových členov KŠ obce Abrahám a štábu CO
 11. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za rok 2018
 12. Prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2018
 13. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za I. Q. 2019
 14. Prejednanie návrhu VZN o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorázových obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 15. Informácie starostu o podaných projektoch
 16. Rôzne
 17. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 18. Návrh na uznesenie
 19. Záver

Vaša účasť je nutná.