Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2022

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

14. 12. 2022/v stredu/ 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Pozvánku nájdete v prílohe.