Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.8.2020

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

13.8.2020 /vo štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2020
6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu
7. Schválenie zápisu do kroniky r. 2016 a 2017
8. Prejednanie rekonštrukčných prác sochy sv. Jána Nepomuckého
9. Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov k zriadeniu novej kanalizačnej prepojovacej šachty mimo obce Abrahám
10. Rôzne
11. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Ing. Igor Németh
starosta obce