Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12.11.2020

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

12.11.2020 /vo štvrtok/ o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Abraháme

za dodržania nariadení Vlády SR a ÚKŠ SR v súvislosti s COVID – 19 v čase zákazu vychádzania bez účasti obyvateľov.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 3.Q.2020
6. Prejednanie a schválenie rozpočtového harmonogramu obce na r. 2020-2021
7. Prejednanie žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej opatrovateľskej služby Sýkorka n.o.Trenčín
8. Prejednanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia RED_constructor s.r.o, Bratislava
9. Informácia o vytvorení nového spoločného stavebného úradu /SSÚ/
10. Prejednanie a schválenie poskytnutia priestorov pre SSÚ
11. Informácia o možnosti zavedenia optickej infraštruktúry – zavedenie rýchleho internetu a televízie
12. Informácia o pasporte dopravného značenia v obci Abrahám
13. Rôzne
14. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Vaša účasť je nutná.

Ing. Igor Németh
starosta obce

Podľa novely Zákona o obecnom zriadení č. 73/2020 § 12 počas zákazu vychádzania nie je možné zorganizovať zasadnutie obecného zastupiteľstva s účasťou obyvateľov štandardným spôsobom. V zmysle § 30 citovaného zákona bude zasadnutie obecného zastupiteľstva zdokumentované prostredníctvom videozáznamu.