Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.2.2023

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZVOLÁVAM zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

1.2.2023 (v stredu) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme