Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

16.12.2019 /v pondelok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie návrhovej komisie

 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 3. štvrťrok 2019

 6. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020

 7. Prejednanie a schválenie sadzobníka poplatkov na rok 2020

 8. Prejednanie žiadosti o prenájom priestorov v multifunkčnej budove

 9. Prejednanie a schválenie VZN č. 1 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad.

 10. Prejednanie a schválenie VZN č. 2 o miestnych daniach na území obce Abrahám

 11. Rôzne

 12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

 13. Návrh na uznesenie

 14. Záver

Vaša účasť je nutná.