Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva 15.12.2020

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

15.12.2020 /v utorok/ o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Abraháme

za dodržania usmernení Vlády SR a ÚKŠ SR v súvislosti s COVID – 19. Občanov žiadame o zvážanie účasti na zasadnutí vzhľadom k súčasnej situácii. Zasadnutie OZ budú vysielané online na Facebooku oficiálnej stránky obce Abrahám.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2021.
6. Prejednanie a schválenie Sadzobníka poplatkov obce Abrahám na rok 2021
7. Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad.
8. Prejednanie a schválenie VZN č. 4/2020 o miestnych daniach na území obce Abrahám.
9. Prejednanie a schválenie VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
10. Prejednanie a schválenie predaja pozemku pre Ing. Igora Bilčíka
11. Prejednani a schválenie predaja pozemku pre p. Matúša Majerníka a manž. Soňu
12. Prejednanie a schválenie návrhu dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu.
13. Rôzne
14. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Vaša účasť je nutná.

Ing. Igor Németh
starosta obce