Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa:

27.11.2018 /v utorok/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Abraháme

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
  zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Určenie zástupcu starostu
 9. Určenie náhradného sobášiaceho
 10. Zriadenie komisií pri OZ a ich predsedov
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Diskusia
 13. Záver

Vaša účasť je nutná.