Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 19.9.2019

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

19.9.2019 /vo štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie a schválenie smernice pre obce, spolupracujúce osoby, organizácie obce o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorázových plastových obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku
 6. Správa audítora
 7. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za I. polrok 2019
 8. Rozpočtový harmonogram na rok 2019/2020.
 9. Prejednanie VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Abrahám.
 10. Rôzne
 11. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Vaša účasť je nutná.