Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

24.7.2018 /v utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2018
 6. Správa audítora
 7. Prejednanie a schválenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
 8. Rôzne
 9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pozývame občanov našej obce !