Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

2.5.2018 /v stredu/ o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
 6. Prejednanie a schválenie rekonštrukcie technických zariadení čerpacej stanice vody
 7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018
 8. Rôzne
 9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver