Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

16.10.2018 /v utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Čerpanie rozpočtu za 3.Q r. 2018
 6. Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2019
 7. Prejednanie a schválenie rozpočtového harmonogramu 2018-2019
 8. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Abrahám
 9. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku pri bytovke s.č.437
 10. Prejednanie návrhu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena par. č. 1394/2, 1394/12
 11. Rôzne
 12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver