/, Úradné oznamy/Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 11.12.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

11.12.2018 /v utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Abrahám č. 2/2018
 6. Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Abrahám o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad č. 3/2018
 7. Prejednanie a schválenie Sadzobníka obecných poplatkov v obci Abrahám na rok 2019.
 8. Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám na I. polrok 2019
 9. Prejednanie a schválenie návrhu členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Abrahám
 10. Rôzne
 11. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Vaša účasť je nutná.

Zobraziť pozvánku PDF, otvorí sa do nového okna
Autor |2018-12-10T18:45:19+00:006. decembra 2018|Kategórie: Dôležité, Úradné oznamy|

Präsentation in deutscher Sprache

DE flag
DE - Präsentation in deutscher Sprache
SK - Zobraziť prezentáciu v Nemeckom jazyku
Anzeige/Zobraziť
close-link
Táto webstránka používa súbory cookies a služby tretích strán. Čítať viac... Súhlasím