Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa:

14.3.2018 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesenia s predchádzajúceho zasadnutia
  5. Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu: “ Osvetlenie prechodu pre chodcov” na základe výzvy rezortu MV SR.
  6. Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu: “ Garáž pre hasičské auto”
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

S pozdravom Ing. Igor Németh, starosta