Povolenie na výrub drevín v ochrannom pásme plynovodu v katastri obce Abrahám

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie

vydal v zmysle §47 ods.7 a 8 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov povolenie na výrub drevín v ochrannom pásme plynovodu na pozemku č. parc. 1761/1 kat. úz. Abrahám pre objednávateľa SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.

Kompletný dokument je priložený nižšie.