Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – splašková kanalizácia

Vyvesené dňa: 6.2.2024

Zvesené dňa: 21.2.2024