Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (4.6.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Po nej pozývame do farskej kaviarne.

  • Od stredy (7.6.) sa budeme modliť deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu každý deň o 17:20.

  • Vo štvrtok (8.6.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.

  • V piatok (9.6.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (4.6.) bude v Abraháme po adorácii o 15:30 otvorená farská kaviareň.

  • Od stredy (7.6.) sa budeme modliť deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

  • Vo štvrtok (8.6.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. V Hoste ju budeme sláviť počas vigílie v stredu (7.6.). Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.

oznamy farského úradu