Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (14.1.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V piatok (19.1.) je svätá omša pre deti. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na projekty Dobrej noviny ste prispeli sumou 365€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

oznamy farského úradu