Oznámenie obce Abrahám k súčasnej epidemiologickej situácii a otváraniu ZŠ a MŠ v obci

Na základe prijatého COVID automatu a regionálnych indikátorov je posudzovaná súčasná epidemiologická situácia v okrese Galanta na úrovni stupňa č.6, III stupňa varovania.

Dňa 5.2.2021 obec Abrahám obdržala správu regionálnej hygieničky RUVZ v Galante so zhodnotením vývoja epidemiologickej situácie. Z nej vyplýva, že po dvoch nasledujúcich kolách testovania nedošlo k výraznému poklesu počtu pozitívnych osôb. Naopak postupne s pribúdajúcimi pozitívne testovanými osobami v priebehu týždňa v rámci rodinných a pracovných kontaktov sa situácia zhoršuje. Plošné testovanie výrazným spôsobom neovplyvnilo trend výskytu ochorenia v populácii a zároveň v trnavskom kraji bola dokázaná prítomnosť vysokého percenta mutácie vo vyšetrovaných vzorkách.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je predpoklad, že otvorenie škôl bude viesť ešte k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v okrese Galanta. Dňa 5.2.2021 zasadol krízový štáb obce Abrahám. Zhodnotil súčasnú situáciu, jej vývoj, možné riziká a s prihliadnutím na správu a zhodnotenie súčasnej situácie regionálnou hygieničkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante obec Abrahám v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Némethom vydáva nasledovné usmernenie.

Vyučovací proces v školách a v školských zariadeniach obce dňom 8.2.2021 nebude obnovený. Vyučovací proces v školách a školských zariadeniach / ZŠ, MŠ, školská družina/ bude obnovený až po odporučení Regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante.

Starosta obce Ing. Igor Németh