Oznámenie o zmene projektu – Rozšírenie kanalizačnej siete

Oznamujeme nasledovné zmeny projektu, ktoré nemajú vplyv na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.