Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

mapa k územnému konaniu