Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania

Obec Abrahám ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 33 a § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 41 ods.1 stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a obci.

Úplné znenie/dokument sa nachádza priložený nižšie.