Oznámenie o začatí stavebného konania, OÚ Galanta – verejná vyhláška

OU-GA-OSZP-2023/009751/OV/NE

Vyvesené dňa: 26.7.2023

Zvesené dňa: 10.8.2023