OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

číslo spisu: 358-1/2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Nová, 2.SC“, v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám.

Vyvesené dňa: 31.10.2023

Zvesené dňa: 16.11.2023