OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

číslo spisu: 457-1/2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Hviezdoslavova, 3.SC“, v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám.

Vyvesené dňa: 31.10.2023

Zvesené dňa: 16.11.2023