Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – VEREJNÁ VYHLÁŠKA