Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodov pre komunálne voľby 2022

Vážení občania.

Obecný úrad v Abraháme zastúpený starostom Ing. Igorom Némethom oznamuje, že v obci Abrahám

je vytvorený jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

Obecné zastupiteľstvo v Abraháme na svojom zasadnutí dňa 8.6.2022 Uznesením č. A/8 schválilo počet 7 poslancov na volebné obdobie 2022-2026.