OÚ Galanta, oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Vyvesené dňa: 29.6.2023

Zvesené dňa: 14.7.2023