Opatrenie ÚVZ SR OLP/4591/2020 – Nosenie rúšok

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4591/2020, ktorým sa upravuje pohyb osôb s prekrytím horných ciest dýchacích na verejnosti.

Od 3. júna 2020 sa povoľujú nasledovné výnimky, osoby, ktoré nemusia mať prekrytie horných ciest dýchacích:

– detí do 3 rokov veku,
– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
– osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť
od iných osôb minimálne 2 metre,
– osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná
vzdialenosť minimálne 2 metre,
– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho
procesu,
– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní
výchovy a vzdelávania,
– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
– deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
– detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu
a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
– osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Úplne znenie dokumentu nájdete v prílohe: