Opatrenie ÚVZ SR nosenie rúšok

Vážení občania,

v prílohe nájdete Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/8323/2020, ktorým sa od 15.10.2020 upravuje/sprísňujú podmienky nosenia rúšok, prekrytia horných ciest dýchacích.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou,

a to s výnimkou:

– detí do 6 rokov veku,

osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

– osoby pri výkone športu,

– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

– osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

– výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

– tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.