časť 1.

časť 2.

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC (POSVP) 2021

Téma: ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH

živelná pohroma

Podľa prílohy č.1 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovaní jednotiek civilnej ochrany

Živelné pohromy sú najmä:

 • povodne a záplavy
 • krupobitia
 • následky víchrice
 • zosuvy pôdy
 • snehové kalamity a lavíny
 • rozsiahle námrazy
 • zemetrasenia

Na území okresov Galanta a Šaľa, najčastejšie možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí:

vietor (víchrice), teplotné extrémy (horúčavy, mrazy), búrky a prívalové dažde (krupobitie), povodne a záplavy, inverzia, hmly, snehové kalamity, námrazy a poľadovice, lesné požiare, požiare a výbuchy vo výrobných podnikoch vyplývajúce z povahy ich činnosti, vznik chorôb a epidémií (ochorenia ľudí a zvierat).

Povodne a záplavy môžu vzniknúť:

Galanta: v okolí riek a riečok – Váh, Čierna voda, Malý Dunaj, Salibský Dudváh, Gidra.

Šaľa: je chránený systémom hrádzí a tak je pravdepodobnosť vzniku povodní a záplav z riek Váh a Dudváh veľmi malá.

Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované:

1. postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,
2. zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,
3. miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,
4. poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,
5. vznikom požiarov,
6. zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,
7. postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,
8. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
9. celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.

Ak nie sú k dispozícii špeciálne prostriedky individuálnej ochrany (PIO), je nevyhnutné použiť prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest, resp. povrchu tela.

Improvizované prostriedky sa zhotovujú na ochranu dýchacích ciest, očí a nekrytých častí tela z bežne dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na krátkodobý nevyhnutný pohyb vonku.

Osoby informovať o potrebe použitia improvizovanej ochrany v prípade MU – úniku nebezpečných látok.

prostriedky individuálnej ochrany

Zákon 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

§ 18 Povodňové záchranné práce

(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia

 • v čase nebezpečenstva povodne,
 • počas povodne,
 • a po povodni

na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.

(2) Povodňové záchranné práce riadi obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja.

Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi OR HaZZ alebo KR HaZZ do času, kým riadenie neprevezme obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja.

Povodňovými záchrannými prácami sú:

a) hlásna povodňová služba
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev
a z komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu, OÚ v sídle kraja alebo obce počas mimoriadnej situácie.

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

Čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A  ZÁPLAVAMI

 • vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

 • opustite ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie – krízového štábu,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

PO POVODNIACH A  ZÁPLAVÁCH

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika,
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd

Postup a náležitosti pre uplatnenie jednorazovej finančnej výpomoci

Fyzická osoba (občan)

Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

 • Fyzická osoba (žiadateľ o výpomoc) predloží obci, na ktorej území sa obydlie nachádza písomnú žiadosť do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.
 • Prílohou žiadosti je výpis z listu vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.

Vzor žiadosti

(žiadateľ k žiadosti priloží uvedené prílohy)

Prílohy:
1. Fotodokumentácia poškodenia obydlia a zariadenia mimoriadnou udalosťou
2. Výpis z listu vlastníctva
3. Kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy,
(alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu)

Upozornenie: Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

Právne normy, vykonávacie predpisy, používané pri riešení problematiky civilnej ochrany

 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z.
 • Vyhláška MV SR č. 599/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
 • https://www.minv.sk/?Zachranne_prace
 • Dokumenty zverejňované odborom krízového riadenia OU Galanta.

časť 1.

časť 2.