Trvalý pobyt

Ako môžete vybaviť trvalý pobyt alebo ho zrušiť?

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie na území SR.
Trvalý pobyt môže mať občan v tom istom čase len jeden a v nehnuteľnosti, ktorá je označená súpisným, resp. súpisným a orientačným číslom podľa osobitných predpisov.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Občan musí pri hlásení trvalého pobytu predložiť

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (napr. byt),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo
 • všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na
   neurčitú dobu,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
   vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia
   svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred
   zamestnancom ohlasovne.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa §7 odseku 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z.z., je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Občania sa z trvalého pobytu neodhlasujú. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt.

Poplatky:

 • Pri prvom prihlásení sa na trvalý pobyt, sa potvrdenie vydáva bezplatne.
 • Za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť 5,- €.
 • Potvrdenie vydané na sociálne účely je oslobodené od poplatku.

Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Čo všetko musíte predložiť k návrhu na zrušenie trvalého pobytu:

 • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti vydaný katastrom nehnuteľnosti, nie starší ako 3 mesiace
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov, ak bolo vydané
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané

Kedy sa trvalý pobyt zruší

 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
 • ak budova zanikla.

Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR