Daň za psa

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

logo Slovensko.sk

Priznanie k dani za psa elektronické

Priznanie k dani za psa môžete podať elektronicky, prostredníctvom portálu slovensko.sk. Je potrebné sa prihlásiť pomocou elektronickej čítačky kariet a identifikačnej karty s čipom (občiansky preukaz s čipom).

Tento formulár môžete využiť na tieto úkony:

  • Priznanie k dani za psa

  • Čiastkové priznanie

  • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

  • Opravné priznanie

  • Dodatočné priznanie

Ako postupovať?

Ak je pes starší ako 6 mesiacov a nemá špeciálny výcvik, ktorého používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, potom vyplňte tlačivo. Tlačivo odovzdajte na Obecnom úrade, kde vám bude pridelená registračná známka. Následne obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V prípade týchto udalostí zanikla daňová povinnosť majiteľovi psa a ste povinný to oznámiť Obecnému úradu. V tomto prípade vyplňte tlačivo Čestné vyhlásenie k zániku daňovej povinnosti majiteľa psa (otvorí sa v novom okne)
Ak je to možné, vráťte registračnú známku na obecnom úrade.

Tlačivo sa dá vyplniť elektronicky. Buď si ho stiahnite do počítača alebo ak to váš prehliadač umožňuje, môžete ho vyplniť priamo v prehliadači a vytlačiť ho.