Daň z nehnuteľností2019-01-18T08:35:12+00:00

Daň z nehnuteľností

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

logo Slovensko.sk

Priznanie k dani z nehnuteľnosti elektronické

Žiadosť môžete podať elektronicky, prostredníctvom portálu slovensko.sk. Je potrebné sa prihlásiť pomocou elektronickej čítačky kariet a identifikačnej karty s čipom (občiansky preukaz s čipom).

Tento formulár môžete využiť na tieto úkony:

  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti

  • Čiastkové priznanie

  • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

  • Opravné priznanie

  • Dodatočné priznanie

Podať priznanie

Ako postupovať?

Ak sa nehnuteľnosť, ktorej ste sa stali vlastníkom, nachádza v katastrálnom území obce Abrahám, potom máte povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára za predchádzajúci rok. Daňové priznanie sa podáva na príslušnom tlačive Daňového úradu.

Rozhodujúci je vklad do katastra nehnuteľností

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z Katastrálneho úradu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, Osvedčenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti, Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby, Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu, Kolaudačné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Oznámenie o užívaní stavby, Notársku zápisnicu s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra a pod.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť: predaj, prechod, prevod nehnuteľností, nadstavby, prístavby budov, noví vlastníci nehnuteľnosti, zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie budov, domov, stavieb, zmena účelu využívania domu napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.

UPOZORNENIE!
Vážení občania, ak Vám vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, odporúčame Vám prečítať si tieto informácie.
Daňové priznanie ste povinný podať do 31.1.2019. Prípadne kontaktujte Obecný úrad
close-image

Präsentation in deutscher Sprache

DE flag
DE - Präsentation in deutscher Sprache
SK - Zobraziť prezentáciu v Nemeckom jazyku
Anzeige/Zobraziť
close-link