Obecná knižnica bude z dôvodu hĺbkovej revízie zatvorená

Vážení občania.

Oznamujeme čitateľom  a ostatným používateľom knižných  služieb ako i celej abrahámskej verejnosti, že  z dôvodu hĺbkovej revízie knižničného fondu bude obecná knižnica   zatvorená.

Dĺžka  revíznych  prác  bude približne 6 týždňov spolu s vyraďovaním opotrebovaných  kníh.

Začiatok  revíznych prác  začína  2.  novembra 2022.

Hĺbková revízia  knižničného fondu vyplýva z Vyhlášky č.  201/2016  Ministerstva  kultúry SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsobe vedenia odbornej  evidencie knižničných  dokumentov a  o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.

O otvorení knižnice budú čitatelia a ostatná čitateľská verejnosť upovedomení oznamom  na web. stránke obce a  v miestnom rozhlase.

Ďakujeme za porozumenie.