NÁVRH VZN č.6/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad na území obce Abrahám

Vyvesené dňa: 21.11.2023

Zvesené dňa: 2.12.2023