NÁVRH VZN č.5/2023 o miestnych daniach na území obce Abrahám

Vyvesené dňa: 21.11.2023

Zvesené dňa: 2.12.2023