NÁVRH VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

V prílohe zverejňujeme návrh VZN č.5/2020, ktorého úplne znenie nájdete nižšie.