NÁVRH VZN č.4/2023

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Abrahám